arrow_rightarrow_righticon_excelicon_pficon_ppticon_wordmagnifier

Historie

MFC traject vanaf 2004 t/m 17 Oktober 2010

2004

Begin 2004
Er wordt melding gemaakt over de slechte kwaliteit van de blokhut in Siebengewald. Toenmalig wethouder Van Eupen komt naar Siebengewald en maakt bekend e.e.a. te willen combineren. Hij is van mening dat een MFC een oplossing voor het dorp is waarmee de toekomst van Siebengewald is gewaarborgd. Ook het probleem van de blokhut zou hiermee meteen opgelost zijn, want o.a. Jong Nederland zou in het MFC gehuisvest kunnen worden. E.e.a. werd toentertijd in kader van leefbaarheid in de dorpen gebracht. Er wordt een zogenaamde “denktank” groep opgericht. In deze denktank zaten Stormvogels, KBO, Jong Nederland, Majoretten, fanfare, stichting Blokhut. Deze denktank maakte de eerste voorstellen om tot de realisatie van een nieuw MFC te komen.

Augustus 2004
Er werd door Gemeente Bergen en stichting Blokhut Siebengewald een vragenlijst gestuurd naar alle verenigingen in Siebengewald. Hierin konden alle verenigingen hun wensen kenbaar maken. Ze konden aangeven wat hun behoeften zouden zijn in een nieuw gebouw.

2006

Januari 2006
Alle verenigingen hebben in de afgelopen periode hun wensen behoeften kenbaar gemaakt. Er volgt een nieuwe bijeenkomst in de blokhut te Siebengewald. Er wordt een werkgroep gevormd welke een afvaardiging is van de oude denktank groep. Zij moeten e.e.a. vanaf nu gaan begeleiden en zij zijn dus de spil in de realisatie van MFC. Met als basis de uitkomst van het overleg in januari 2006 wordt er een plan van eisen samengesteld door de nieuw gevormde werkgroep, in samenwerking met “Bouw accent” . Een bouwkundig adviesbureau uit Waalre. “Bouw Accent” is toentertijd door Gemeente Bergen in de arm genomen voor bouwkundig advies.Er is diverse keren overleg tussen “Bouw Accent” en de werkgroep MFC over de uitwerking van het plan van eisen. De werkgroep vraagt tijdens raadsvergadering gemeente Bergen op 14-03-2006 d.m.v. een presentatie een startkrediet aan de gemeente om te beginnen met het project MFC Siebengewald. Er wordt uit de werkgroep een architecten commissie benoemd, welke in samenwerking met de gemeente Bergen een keuze gaat maken over de architect. Uit een selectie van 9 architecten wordt uiteindelijk LX Architecten gekozen om e.e.a. te begeleiden.

Maart 2006
Informatie avond in zaal Heidebloem voor alle inwoners van Siebengewald. De , tot dusver bekende, plannen worden gepresenteerd aan het dorp.

Na verkiezingen 2006
Er zijn verkiezingen geweest. We doen vanaf nu zaken met wethouder Buiting namens de gemeente Bergen. Dhr. v Eupen heeft wel te kennen gegeven altijd als adviseur beschikbaar te zijn.

Restant 2006
Alle plannen en opmerkingen die tijdens de informatie avond in zaal Heidebloem bekend werden worden door de werkgroep en “Bouw Accent” verder uitgewerkt. Ook was er in de afgelopen 5 maanden druk overleg geweest over de definitieve locatie van MFC. De definitieve locatie werd bekendgemaakt aan het dorp. Er was gekozen voor de huidige locatie, op het terrein bij blokhut/dorpsplein. In de periode tussen 2006 en 2007 volgt er een maandelijks overleg tussen de werkgroep en “Bouw Accent”. Tijdens deze bijeenkomsten werden alle wijzigingen steeds behandeld. Ook alle bouw technische zaken werden besproken. In deze periode volgde ook het eerste, prille, overleg met Horeca Siebengewald. De Horeca werd toen gevraagd om hun bijdrage te leveren m.b.t. Horeca technische zaken in MFC. Exploitatie was toen nog niet aan de orde.

2007

Maart 2007
De uitgewerkte plannen van het afgelopen jaar worden door de werkgroep en “Bouw Accent” gepresenteerd aan de raad van de gemeente Bergen tijdens een raadsvergadering. De vergadering vond plaats in zaal Kubus. Dit omdat de raadzaal toen niet beschikbaar was i.v.m. een verbouwing.

April 2007
Er volgt wederom een presentatie naar het dorp over de gewijzigde plannen. Dit waren de wijzigingen die in het afgelopen jaar uitgewerkt waren. Deze bijeenkomst vond plaats in zaal Heidebloem te Siebengewald. Als eerste volgde een bekendmaking van de plannen naar de direct omwonenden. Dit om deze mensen toch even apart op de hoogte te brengen. Later op de avond was er gelegenheid voor iedereen om de plannen aan te horen en er op te reageren.

Oktober 2007
Een delegatie van de werkgroep is in gesprek geweest met Dhr. van Eupen. Dit om het adviseurschap te bespreken ter ondersteuning van de toekomstige stichting MFC.

2008

Februari 2008
De gezamenlijke Horeca Siebengewald (toen nog incl. Joke Hijnekamp) ondertekent een intentie verklaring over de exploitatie van MFC Siebengewald. Joke haakte in een later stadium af. Dit omdat ze aangaf langzaam aan te willen stoppen en geen interesse meer had in de exploitatie van MFC.

Februari t/m mei 2008
Er volgt overleg tussen de 3 overgebleven Horeca ondernemers en de werkgroep over de wijze van exploitatie van MFC. Er bleken toch wel wat haken en ogen te zitten in opvattingen over de wijze van exploitatie.

Mei 2008
I.v.m. het niet beschikbaar komen van Europese gelden en middelen, en ook het niet beschikbaar komen van financiële middelen van de Provincie Limburg moet er 10 % bezuinigd worden op de totaalkosten van MFC Siebengewald. De totale oppervlakte van het gebouw wordt teruggebracht van 1310 m2 naar 1137 m2. Dit was een harde brok voor de onderhandelaars, maar het moest.

Mei 2008
De gezamenlijke Horeca en de werkgroep MFC brengen een werkbezoek aan MFC Beringe en Liessel. Dit om eens te kijken hoe men het op andere plaatsen allemaal had aangepakt. Na afloop van dit werkbezoek overhandigde wethouder Buiting aan leden van de werkgroep en gezamenlijke Horeca een voetbal . Hij benadrukte dat er problemen waren met de voorgang van MFC en vertelde dat de bal nu bij de werkgroep en de Horeca lag. Er waren problemen in de acceptatie van de 10% verkleining. Verder waren er ook problemen in de samenwerking met de gezamenlijke Horeca over de exploitatie van MFC. Na afloop van het bezoek vond er laat in de avond/begin van de nacht een koortsachtig overleg plaats van de werkgroep en Horeca in de blokhut te Siebengewald. De vraag was of we nu wel of niet akkoord konden gaan met de voorgenomen bezuiniging van 10%. Na een lange discussie vond er een stemming plaats. De meerderheid van de werkgroep ging, met enkele kanttekeningen, toch akkoord met de bezuinigingen.

Juni 2008
De eerste stappen worden genomen om TVS (Tennis Vereniging Siebengewald) te integreren in het gebouw van MFC. Het betrof hier het clubgebouw van TVS. Toen bleek dat dit geen haalbare kaart was werden er gesprekken gestart tussen de Gemeente, de Voetbalclub en TVS om de tennisclub in z’n geheel te verplaatsen naar het sportpark. Verder werd er ook gekeken of er samenwerkingsmogelijkheden waren om de tennisclub in z’n geheel onder te brengen in het gebouw van de voetbalclub met de daarbij benodigde uitbreiding. Ook dit bleek geen haalbare kaart.

Oktober 2008
Naar aanleiding van de nieuwe ideeën werd de locatie van MFC verplaatst van de as van de Gaesdoncksestraat naar een locatie, verderop op het dorpsplein. Hierdoor kwam het MFC verder van de omwonenden te liggen en diende de tennisclub definitief verplaatst te worden.

November 2008
Gesprekken vinden plaats tussen voetbalclub, tennisclub, Gemeente, Werkgroep MFC . De inzet van deze gesprekken is om tot een definitieve overeenstemming te komen over het verplaatsen van TVS. Er zijn over en weer persberichten te lezen over de voorgenomen verhuizing. De berichten in de pers zijn zo verschillend dat het niet meer duidelijk was hoe de vork nu precies in de steel zat.

 

2009

Januari 2009
Wethouder Buiting dreigt in de raadsvergadering van februari een voorstel te doen naar de raad om geen krediet beschikbaar te stellen voor de bouw van MFC.
Er vindt in allerijl, op zondagmorgen, een overleg plaats tussen de betrokken partijen, aangevuld met raadsleven van de gemeente Bergen uit verschillende fracties in het oude clubgebouw van TVS. Tijdens dit overleg werd er, na een hevige discussie, toch een akkoord bereikt en diezelfde dag nog(zondag) werd Wethouder Buiting nog van e.e.a. op de hoogte gebracht.

Februari 2009
Er werd een vervolgafspraak gemaakt op 09 februari met alle betrokkenen en Burgemeester Klaverdijk. Hierin werd gelukkig toch gekomen tot een definitief akkoord. Daarop volgend heeft de werkgroep MFC, namens alle betrokkenen, gebruik gemaakt van het inspreekrecht op de raadsvergadering van 17 februari 2009 om de raad op de hoogte te brengen van het tot stand gekomen akkoord en haar te verzoeken om over te gaan tot het verlenen van het krediet. Die avond werd er door de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld van 2.670.00 Euro voor de MFC’s van Siebengewald en Well samen. De problemen waren opgelost.

April 2009
Er is overleg met de gezamenlijke Horeca, Destion, Werkgroep MFC en de gemeente Bergen in Basisschool “ ’t Kendelke” . Het betrof hier een overleg over de exploitatie van MFC. Hierin werd duidelijk dat, in tegenstelling tot eerdere berichten, het plan naar voren kwam om de exploitatie van MFC onder te brengen bij de gezamenlijke Horeca van Siebengewald. Die avond werd er hierover nog geen overeenstemming bereikt.
Aangezien het krediet door de gemeenteraad was verstrekt, en er diverse persberichten waren verschenen in de kranten was het hoofdzakelijk om wederom een presentatie te geven naar de inwoners van Siebengewald over de huidige stand van zaken. De info avond vond plaats in zaal Wahlen. Er is overleg tussen gemeente Bergen, TVS, Voetbalclub en werkgroep over buiten inrichting van sportpark “ Het eindpunt” en de daarmee samenhangende terreinen van TVS en blokhut Siebengewald. Het overleg ging erover om te bekijken hoe e.e.a. allemaal precies in elkaar zou passen met de nieuwste plannen.

Mei t/m september 2009
Diverse overleggen inzake exploitatie en beheer MFC Siebengewald. Er worden diverse voorstellen gedaan vanuit de werkgroep. Dit resulteert in concept 1 t/m concept 6. Ook de gezamenlijke Horeca heeft zijn eigen ideeën over de exploitatie van MFC. Dit resulteerde echter nog niet in een oplossing.

9 oktober 2009
Aanvraag bouwvergunning MFC.

10 november 2009
Kapvergunning verleend voor de kap van 80 bomen op het terrein van het toekomstige MFC.

December 2009
De werkgroep maakt een kandidatenlijst voor een nieuw op te richten bestuur van stichting MFC.

 

2010

Januari 2010
Aanpassing bestemmingsplan. Goedgekeurd door Provincie Limburg. Bouwvergunning verleend door gemeente Bergen. Eerste vergadering met Dhr. Jan van Triel als beoogd voorzitter van stichting MFC.

Maart 2010
Overleg tussen werkgroep MFC, gezamenlijke Horeca en binnenhuis architect over de inrichting van MFC.

Februari t/m mei 2010
Overeenstemming tussen werkgroep MFC en gezamenlijke Horeca over basisafspraken m.b.t. exploitatie en beheer van MFC Siebengewald. Overeenstemming wordt bereikt in mei 2010.

Oktober 2010
Onthulling bouwbord / bekendmaking bord voor de bouw van MFC. Eerste gemeenschappelijke vergadering tussen de werkgroep, de gezamenlijke Horeca en toekomstige bestuursleden van de stichting MFC.